Công cụ làm việc cá nhân


Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ: No. 507, HongTa Mansion.  1 No. 155 Beijing Road, Kunming, China

               No.  Zip Code: 65001

Tel:  +0086-871-3522669

Fax: + 0086-871-3516667

Email:http://www. tlsqcm@yahoo.com

- Tổng Lãnh sự:    0086-871-3515889, Di động: 0086- 15912424089.
- Phòng Lãnh sự:   0086-871-3522669.

Tạo bởi thao
Cập nhật 24-10-2008

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs